Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Παραινέσεις προς τις γυναίκες (ο Άγιος Χρυσόστομος εξυψώνει το γυναικείο φύλο)

«Αλλά εις την οικίαν, λέγει, υπάρχει πολύς θόρυβος. Επειδή το θέλεις συ και περιβάλλεις τον εαυτόν σου από πλήθος φροντίδων, διότι ο μεν άνδρας, περιφερόμενος εις την αγοράν και τα δικαστήρια, καταποντίζεται υπό των εξωτερικών φροντίδων ωσάν υπό κυμάτων, η δε γυναίκα, διαμένουσα εις την οικίαν ωσάν εις διδασκαλείον ευσεβείας έχουσα συγκεντρωμένον τον νου της θα ημπορέσει και να ασχολείται με την προσευχήν και την ανάγνωσιν και την άλλην ευσέβειαν. Και όπως ακριβώς αυτοί που κατοικούν εις τας ερήμους δεν έχουν κανένα που να τους ενοχλεί, έτσι και αυτή, παραμένουσα συνεχώς εντός της οικίας, ημπορεί να απολαμβάνει διαρκώς γαλήνην. 

Εάν όμως ήθελε κάποτε παρουσιασθεί ανάγκη και να εξέλθει την οικίας, ούτε τότε υπάρχει εκεί δι’ αυτήν αφορμήν θορύβων· διότι έξοδοι αναγκαίαι δια τας γυναίκας είναι ο ερχομός τους εδώ ή όταν χρειάζεται να μεταβούν εις το λουτρόν δια να λούσουν το σώμα των, ενώ τον περισσότερον χρόνον κάθεται εντός της οικίας και ημπορεί να ασκεί την ευσέβειαν και δεχομένη τον άνδρα ταραγμένον να καταπραΰνει και να καθοδηγεί αυτόν και να τον απαλλάσσει από τας περιττάς και αγρίας σκέψεις του, και έτσι να τον αποστέλλει και πάλιν, αφού αποβάλλει όσα κακά έφερον από την αγοράν, και αφού πάρει μαζί του όσα καλά έμαθεν από την οικίαν· διότι δεν υπάρχει τίποτε ισχυρότερον από γυναίκα ευλαβή και συνετήν εις το να καθοδηγεί τον άνδρα και να διαπλάττει την ψυχήν του με αυτά που θέλει· καθόσον ούτε φίλους θα ανεχθεί τόσον ούτε διδασκάλους ούτε άρχοντας, όσον την σύζυγόν του που τον παραινεί και τον συμβουλεύει· διότι η παραίνεσις περιέχει και κάποιαν ηδονήν, επειδή αγαπάται πάρα πολύ αυτή που δίδει τας συμβουλάς· και πολλούς θα ημπορούσα να αναφέρω άνδρας σκληρούς και απειθείς που εμαλάκωσαν κατ’ αυτόν τον τρόπον· διότι αυτή συμμετέχει εις την τράπεζαν και την κλίνην και την παιδοποιίαν και εις τα φανερά και απόκρυφα και εις τα έσοδα και έξοδα και εις πολύ περισσότερα από αυτά, και είναι εξ ολοκλήρου αφωσιωμένη εις αυτόν, και τόσον στενά συνδεδεμένη μαζί του, όσον φυσικόν είναι να είναι συνδεδεμένον το σώμα με την κεφαλήν, και αν τύχει να είναι συνετή και εύχαρις όλους θα τους υπερβεί και θα τους νικήσει εις την φροντίδα υπέρ του συζύγου.
Δια τούτο συμβουλεύω την γυναίκα αυτό... να θέτει ωσάν έργο της και να συμβουλεύει τα πρέποντα· διότι, όπως ακριβώς έχει πολύ δύναμιν να οδηγεί προς την αρετήν, έτσι και προς την κακίαν. Αυτή οδήγησε εις την καταστροφήν τον Αβεσσαλώμ, αυτή τον Αμνών, αυτή παρ’ ολίγον θα το έκαμε και εις τον Ιώβ, αυτή έσωσε τον Νάβαλ από την σφαγήν, αυτή διέδωσε ολόκληρον έθνος· καθόσον η Δεββώρα και η Ιουδίθ διέπραξαν κατορθώματα ανδρών στρατηγών, καθώς και άπειραι άλλαι γυναίκες. Δια τούτο και ο Παύλος λέγει· «Που εξεύρεις, γυναίκα, εάν με αυτό σώσεις τον άνδρα σου;». Και κατά τους χρόνους δε εκείνους γνωρίζομεν την Περσίδα και την Μαριάμ και την Πρίσκιλλαν που ανέλαβον αποστολικόν έργον, τας οποίας πρέπει και εσείς να μιμηθείτε, και όχι μόνον με λόγια, αλλά και με έργα να διδάσκετε τον σύζυγον».


(Απόσπασμα από την ΞΑ Ομιλία του ιερού Χρυσοστόμου, Εις το Ευαγγέλιον του Ιωάννη, ΕΠΕ τόμος 14).ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου